Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU TAKEAWAY DIET
„Zgarnij dietę za punkty”

§ 1 Postanowienia ogólne

1) Organizatorem konkursu jest OMEGA FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bydgoska 76, 86-032 Niemcz, NIP: 5542985940, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844650, zwana dalej „Organizatorem”.
2) Fundatorem nagrody jest Organizator.
3) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4) W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki, na stronie internetowej oraz na Fanpage na portalu Facebook.

§ 2 Warunki uczestnictwa oraz warunki konkursu

1) Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 lipca 2023 r. i kończy się w dniu 4 września 2023 r.
2) W konkursie może brać udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej: „Uczestnikiem”.
3) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a. Osoba biorąca udział w Konkursie posiada aktywne tj. opłacone zamówienie u Organizatora w trakcie trwania konkursu,
b. Osoba biorąca udział w Konkursie akceptuje niniejszy regulamin.
4) Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
5) W okresie trwania konkursu Uczestnikom przyznawane są punkty:
a. 1 pkt za każdy dzień posiadania aktywnego zamówienia u Organizatora w okresie trwania Konkursu, przy czym punkty będą naliczane w dniu składania zamówienia, z góry za wszystkie dni objęte zamówieniem, anulowanie zamówienia spowoduje usunięcie naliczonych za dane zamówienie punktów, Rezygnacja z zamówienia, które będzie stanowiło podstawę wygranej nie może zostać anulowane.
b. 1 pkt za udostępnienie postu dot. Konkursu, opublikowanego przez Organizatora na jego Fanpage na portalu Facebook, przy czym punkt będzie przyznawany wyłącznie Uczestnikom, których dane zawarte na profilu są prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem portalu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu uczestnikiem konkursu w celu weryfikacji prawidłowości danych.
c. 1 pkt za oznaczenie 3 osób w komentarzu pod postem dot. Konkursu, opublikowanym przez Organizatora na jego Fanpage na portalu Facebook, przy czym punkt będzie przyznawany wyłącznie Uczestnikom, których dane zawarte na profilu są prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem portalu Facebook.

§ 3 Nagroda

1) Nagrodami w Konkursie są:
a. pierwsze miejsce – bon na catering dietetyczny 1800 kcal na okres 20 dni,
b. drugie miejsce – bon na catering dietetyczny 1800 kcal na okres 10 dni,
c. trzecie miejsce – bon o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup diety u Organizatora.
2) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Organizator.
3) Zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie spośród uczestników w dniu 11 września 2023 r. o godzinie 12.00 na Fanpage Organizatora na portalu Facebook.
a. Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik, który zebrał największą liczbę punktów,
b. W przypadku posiadania przez kilku Uczestników takiej samej ilości punktów zwycięzcą zostanie uczestnik, który uzbierał punkty jako pierwszy,
c. W sposób określony w § 3 pkt. 3) lit a.-b. Regulaminu, zostanie wyłoniony także uczestnik, który zajmie drugie i trzecie miejsce.
4) Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a Regulaminu, osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma nagrodę zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b Regulaminu, osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę zgodnie z § 3 ust. 1 lit. c Regulaminu.
5) Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez portal Facebook oraz wiadomość mailową wysłaną przez Organizatora w dniu określonym w § 3 pkt. 3).
6) Bony będące Nagrodami w Konkursie należy wykorzystać poprzez złożenie zamówienia u Organizatora do dnia 31.12.2023 r.
7) Uczestnik, który odbierze nagrodę i przekaże bon do zrealizowania Organizatorowi nie może zrezygnować ze złożonego zamówienia.
8) W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.

§ 4 Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania Nagród.
2) Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3) Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Letni konkurs”.
4) Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6 Dane osobowe Uczestników Konkursu

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest OMEGA FOODS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bydgoska 76, 86-032 Niemcz.,
2) Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu przekazania nagród.
3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzcy będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Dane osobowe zwycięzcy, zgodnie, z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.
5) Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
6) Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.
7) Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych zgodnie, z którymi należy przekazać nagrodę jest potrzebne do doręczenia nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe

1) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2) Wszelkie materiały reklamowo – promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.

PROSTY I WYGODNY SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego gdzie szybko i intuicyjnie zamówisz dietę dla Ciebie oraz Twoich bliskich.

  • Wybierz interesującą Cię dietę
  • Zaznacz na ile dni chcesz złożyć zamówienie
  • Zdecyduj jak chcesz zapłacić
  • Podaj adres dostawy
  • Czekaj na naszego kierowcę, który przywiezie dla Ciebie smaczne posiłki
JEDZ ZDROWO I SMACZNIE. ZAMÓW DIETĘ JUŻ TERAZ!